Uygulama ve Proje Odaklı
İş Dünyası ile Bütünleşen
Üniversite

İLERLE

SOSYAL MEDYA

ÖĞRENCİ ODAKLI

Üniversitemiz öğrencilerin, üst düzeyde mesleki açıdan öğrenim görebileceği, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan kendilerini geliştirebileceği olanaklar sunmaktadır.

Her türlü düşünce özgürlüğünün ve fikir tartışmalarının gerçekleştiği, demokrasi kültürünün kazanıldığı ortam olan üniversitemiz; nitelikli insanlar yetiştirmek, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanabilen, araştıran, sorgulayan, paylaşımcı, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı gençler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Öğrencilerin iyi yetişmelerine katkıda bulunmak ve onlara her alanda imkân sunma sorumluluğunu taşıyan Üniversitemiz kaliteli öğretim ile birlikte çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkânları sunmaya çalışmaktadır.

FAKÜLTELER

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Kültürel mirasımızı değerlendirerek, bilimsel verilerden istifade eden, çağın sorunlarına çözüm getirebilecek, eğitim-öğretim faaliyetleriyle insanımızın dinî düşünce ve yaşayış bakımından niteliğini artıracak akademisyen kadromuzla fakültemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil ve tercih edilecek bir kurum hâline getirmektir. Ayrıca evrensel İslâmî değerleri temel İslâmî kaynaklar ve bilimsel mantık çerçevesinde ele alarak edindiği bilgi ve kazanımları toplumu tatmin ve huzura kavuşturacak bir biçimde ifade eden, bölgesinde her yönüyle örnek bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaparak, üniversite-sanayi-şehir işbirliğini sağlamada öncü, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenerek, Fakültemizin örgütlenme modeline paralel olarak disiplinler arası sinerji yaratan, etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı benimsenerek, fakültemizi gerek akademik kadro açısından gerekse öğrenciler açısından tercih edilen, mensubu olmaktan onur duyulan, seçkin yükseköğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamaktır.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ

Temel bilimlere ve yeni teknolojilere hâkim, araştırma, geliştirme ve tasarım yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, etkin ve ekip çalışmasına yatkın, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, çevre ve toplumsal değerlere duyarlı ve ülkesine yararlı mühendisler, mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmek.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, yenilikçi bir öğretim kültürü ile sürekli gelişen, Türkiye’de önde gelen ve uygulamalı odaklı eğitimi ile mezunları tercih edilen bir fakülte olmaktır.

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, yenilikçi bir öğretim kültürü ile sürekli gelişen, Türkiye’de önde gelen ve uygulamalı eğitimi ile mezunları tercih edilen bir fakülte olmaktır.

ENSTİTÜLER

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme yeterliliğine sahip lisansüstü düzeyde bilim insanları yetiştirmektir.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

BÜNYAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda alanında lider, yenilikçi, gelişime açık, katılımcı, paylaşımcı bireyler yetiştirerek ülkenin nitelikli Meslek Yüksekokulları arasında ön sırada yer almaktır.

DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Üretken, girişimci, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden ve sahip olduğu bilgiyi uygulamaya aktarabilen bireyler yetiştirebilen önder kurumlardan biri olmaktır.

MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Okulumuz uygulama ve proje odaklı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu, nitelikli insan gücünü yetiştirmeye odaklanmış, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan bir meslek yüksekokuludur.

İNCESU AYŞE SAFFET ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ülkemizde sağlık hizmetlerini geliştirmek, toplumun yaşam kalitesini artırmak, yenilikçi ve gelişime açık; etik ilkelere önem veren ve liderlik özelliğine sahip nitelikli profesyonel sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

PINARBAŞI SUNA YALÇIN MESLEK YÜKSEKOKULU

Yetiştirdiği öğrencileri; bilim odaklı düşünen, sorgulayan, araştıran,ait olduğu toplumun değerlerine sadık kalarak evrensel düşünebilen özgüveni yüksek bireyler olan, mensubu olmaktan onur duyulan, eğitim, araştırma ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumu olarak, ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almak

SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Yenilikçi ve yüksek kaliteli ön lisans eğitimi sağlamak, araştırma ve bilimsel faaliyetlerle desteklenmiş tecrübe ve pratiğe dayanan bilgi birikimli, kişiler ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak bireyler yetiştirmek; toplum ve sanayide eksiklik duyulan ara elaman ihtiyacını karşılamak; teknik bilgi beceri ve bilimsel düşünceyle donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikli meslek elemanı yetiştirmek üzere eğitim vermektir.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, öğrenci merkezli yaklaşımla nitelikli ve evrensel değerlere saygılı insan gücü yetiştirmektir.

TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Mezunlarımızın mesleki alanda kendine güvendiği, çalıştığı kurum ve kuruluşlarda sorumluluk alabildiği, problemler karşısında pratik çözümler üretebildiği ve mezunlarını iş hayatında aranan bireyler haline getiren, uygulama odaklı, öncü bir kurum olmaktır.

YAHYALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Yenilikçi ve yüksek kaliteli ön lisans eğitimi sağlamak, araştırma ve bilimsel faaliyetlerle desteklenmiş tecrübe ve pratiğe dayanan bilgi birikimli kişiler ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak bireyler yetiştirmek; toplum ve sanayide eksiklik duyulan ara elaman ihtiyacını karşılamak; teknik bilgi beceri ve bilimsel düşünceyle donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir.

YEŞİLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Yenilikçi ve yüksek kaliteli ön lisans eğitimi sağlamak, araştırma ve bilimsel faaliyetlerle desteklenmiş tecrübe ve pratiğe dayanan bilgi birikimli, kişiler ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak bireyler yetiştirmek; teknik bilgi beceri ve bilimsel düşünceyle donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir.

Neden Kayseri Üniversitesi ?

Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.

Prof. Dr.

Kurtuluş

KARAMUSTAFA

Kadim bir kültür ve ilim merkezi olan (makarr-ı ulema – ulemalar şehri), ticarette bin yıllardır kendini ispatlamış ve son yıllarda ülkemizin önemli bir sanayi ve turizm merkezi olma yolunda ciddi mesafeler kaydeden şehrimizde 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Kayseri Üniversitesi kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşunu Erciyes Üniversitesi’nin de temelini teşkil eden 18 Kasım 1978 tarih ve 16463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanuna” kadar dayandırmak mümkündür. Bu Üniversite, 1982 yılından itibaren Kayseri’nin ve ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi’ne dönüştürülmüş ve bu bünyeden 2018 yılında Kayseri Üniversitesi’nin yeniden çıkmış olması Üniversitemizin köklü bir geleneğe sahip olduğunun en somut göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Kayseri Üniversitesi’nin yeniden doğuşunda kurucu rektör olarak katkı sağlama fırsatının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsıma duyulan güven ile tevdi edilmesinin onur ve gururu ile rektörlük görevime büyük bir heyecan ile başlamış bulunmaktayım.

Image

KAYSERİ

Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu'yu fethettikten sonra Şehre Kayseriye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır.

Kayseri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu'nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biridir. M.Ö. IV.binden, yani Kalkolotik (Bakırtaş) çağlardan başlayarak Asur, Hitit, Frig dönemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların kalıntılarını barındıran bir açık hava müzesidir. Kayseri, bu önemli merkezin yakınında yer alan bir bölge olarak bu uygarlıkların hepsinden derin izler taşımaktadır.

KEŞFET ULAŞIM

FOTOĞRAF GALERİSİ

>